IT狗

高德地图坐标与百度地图坐标相互转换

来自:https://blog.csdn.net/wang415229224ye/article/details/79207791  侵删


//百度坐标转高德(传入经度、纬度)function bd_decrypt(bd_lng, bd_lat) { var X_PI = Math.PI * 3000.0 / 180.0; var x = bd_lng - 0.0065; var y = bd_lat - 0.006; var z = Math.sqrt(x * x + y * y) - 0.00002 * Math.sin(y * X_PI); var theta = Math.atan2(y, x) - 0.000003 * Math.cos(x * X_PI); var gg_lng = z * Math.cos(theta); var gg_lat = z * Math.sin(theta); return {lng: gg_lng, lat: gg_lat}}//高德坐标转百度(传入经度、纬度)function bd_encrypt(gg_lng, gg_lat) { var X_PI = Math.PI * 3000.0 / 180.0; var x = gg_lng, y = gg_lat; var z = Math.sqrt(x * x + y * y) + 0.00002 * Math.sin(y * X_PI); var theta = Math.atan2(y, x) + 0.000003 * Math.cos(x * X_PI); var bd_lng = z * Math.cos(theta) + 0.0065; var bd_lat = z * Math.sin(theta) + 0.006; return { bd_lat: bd_lat, bd_lng: bd_lng };}

此文由 IT狗 编辑,本网站所发布展示的作品/文章版权归原作者所有,任何商业用途均须联系作者!

相关推荐

评论 暂无评论