IT狗

Javascript 继承和克隆

个人总结: call 继承的是父类私有
prototype 继承的父类公有
create 可以将公有或私有继承到子类上去(克隆)
for in 克隆 不管公有还是私有的都克隆成私有的


1.原型继承:将父类的私有和公有都继承子类的原型上。子类的原型等于父类的实例。(私有公有全部继承)

function A() {
this.name='aaa'
}
A.prototype.x=50;
function B() {
this.age='bbb'
}
B.prototype.y=100;
B.prototype=new A;
var a=new A;
var b=new B;
console.log("xsx------="+b.x); //50
console.log("xsx------="+b.name);//aaa

2.call继承:将父类的私有继承子类的私有。(prototype为公有)

function A() {
this.name='aaa'
}
A.prototype.x=50;
function B() {
this.age='bbb'
A.call(this)
}
B.prototype.y=100;
var a=new A;
var b=new B;
console.log("xsx------="+b.x); //undefined
console.log("xsx------="+b.name); //aaa


3.冒充对象继承:将父类的私有和公有都继承子类私有的。

function A() {
this.name = 'aaa'
}
A.prototype.x = 50;
function B() {
this.age = 'bbb'
var teme = new A
for (var k in teme) {
this[k]=teme[k]
}
}
B.prototype.y = 100;
var a = new A;
var b = new B;
console.log("xsx------=" + b.x); //50
console.log("xsx------=" + b.name);//aaa

4.混合继承:将父类私有继承子类私有,再将父类的私有和公有继承子类公有。采用call继承和原型继承,私有被继承两次。

function A() {
this.name = 'aaa'
}

A.prototype.x = 50;

function B() {
this.age = 'bbb'
A.call(this) //call 是用来继承私有的
}

B.prototype.y = 100;
B.prototype = new A;
var a = new A;
var b = new B;

console.log("xsx------=" + b.name);//aaa

5.组合继承:私有继承私有,公有继承公有

function A() {
this.name = 'aaa'
}

A.prototype.x = 50;

function B() {
this.age = 'bbb'
A.call(this) //call 是用来继承私有的
}
B.prototype =Object.create(A.prototype); //继承私有
B.prototype.y = 100;

var a = new A;
var b = new B;

console.log("xsx------=" + b.name);//aaa

此文由 IT狗 编辑,本网站所发布展示的作品/文章版权归原作者所有,任何商业用途均须联系作者!

相关推荐

评论 暂无评论